Здравословното хранене е най-доброто лекарство!

Декларация за поверителност

Ние не изискваме никакава информация от потребителя за ползването на съдържанието, което е абсолютно свободно и безплатно. Не разгласяваме по никакъв начин поверителна информация за потребителите, която е станала известна в процеса на харесване или следване на страницата "Здравословно и полезно". Поверителна информация по смисъла на настоящата Декларация е всяка лична, техническа или финансова информация, получена от писмен, устен или електронен източник.

Разгласяване на поверителна информация по смисъла на настоящата Декларация представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носител, включително по поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или Интернет.